Van Gael

Lamp Stu­dio

Bel­gium

Winkelwagen
Sum total: 0.00 EUR
Go to cart
 • Project extinguisher

  Van Gael maakt uit­zon­der­lijke en unieke ver­licht­ingstoestellen.
  Velen zijn „one of a kind”.
  Wij kiezen dan ook voor een „indus­trial chic” design
  welke een focus­punt in uw huis,
  bar of winkel­ruimte zal zijn.

  Onze ver­licht­ingstoestellen zijn ambachtelijk gemaakt met oog voor kwaliteit.
  Wenst u voor uw huis of zaak een per­soon­lijk design, aarzel dan niet om ons te con­tac­teren.
  Wij werken graag uw droomver­licht­ing voor u uit.

  Veel browse & shopplezier,

  Sandy Van Gael

 • In Balance

  Van Gael maakt uit­zon­der­lijke en unieke ver­licht­ingstoestellen.
  Velen zijn „one of a kind”.
  Wij kiezen dan ook voor een „indus­trial chic” design
  welke een focus­punt in uw huis,
  bar of winkel­ruimte zal zijn.

  Onze ver­licht­ingstoestellen zijn ambachtelijk gemaakt met oog voor kwaliteit.
  Wenst u voor uw huis of zaak een per­soon­lijk design, aarzel dan niet om ons te con­tac­teren.
  Wij werken graag uw droomver­licht­ing voor u uit.

  Veel browse & shopplezier,

  Sandy Van Gael

 • Lightg wiskey

  Van Gael maakt uit­zon­der­lijke en unieke ver­licht­ingstoestellen.
  Velen zijn „one of a kind”.
  Wij kiezen dan ook voor een „indus­trial chic” design
  welke een focus­punt in uw huis,
  bar of winkel­ruimte zal zijn.

  Onze ver­licht­ingstoestellen zijn ambachtelijk gemaakt met oog voor kwaliteit.
  Wenst u voor uw huis of zaak een per­soon­lijk design, aarzel dan niet om ons te con­tac­teren.
  Wij werken graag uw droomver­licht­ing voor u uit.

  Veel browse & shopplezier,

  Sandy Van Gael

 • The Hive

  Van Gael maakt uit­zon­der­lijke en unieke ver­licht­ingstoestellen.
  Velen zijn „one of a kind”.
  Wij kiezen dan ook voor een „indus­trial chic” design
  welke een focus­punt in uw huis,
  bar of winkel­ruimte zal zijn.

  Onze ver­licht­ingstoestellen zijn ambachtelijk gemaakt met oog voor kwaliteit.
  Wenst u voor uw huis of zaak een per­soon­lijk design, aarzel dan niet om ons te con­tac­teren.
  Wij werken graag uw droomver­licht­ing voor u uit.

  Veel browse & shopplezier,

  Sandy Van Gael

Algemene voor­waar­den:

ALGE­MEEN
Art. 1
Onder­hav­ige algemene voor­waar­den zijn van toepass­ing op elke koop-​verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze web­site, hierna “klant” genoemd, afges­loten met VGSo­lu­tions, Van Gael Sandy, Vic­tor Mertensstraat 45, 1501 Buizin­gen onderne­m­ingsnum­mer BE0538767791. Deze algemene voor­waar­den hebben steeds voor­rang op alle ander­slu­idende voor­waar­den van de klant. Bijkomende voor­waar­den van de klant wor­den uit­ges­loten, behoudens wan­neer deze vooraf­gaan­delijk, schriftelijk en uit­drukke­lijk door ons aan­vaard zijn.

BESTELLING
Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elek­tro­n­isch doors­turen van de bestelling door het klikken op de hyper­link “Beves­tig uw bestelling”, dan wel door het ver­s­turen van een mail die een bestelling inhoudt.

AANSPRAKE­LIJKHEID
Art. 3
VGSo­lu­tions is niet aansprake­lijk voor schade aan per­so­nen of goed­eren welke voortvloeien uit ver­keerd of ono­ordeelkundig gebruik of ten gevolge van nor­male sli­j­tage van verkochte pro­ducten. In dit geval wijzen wij elke aansprake­lijkheid jegens ons af en wijzen wij u erop dat u de volledige ver­ant­wo­ordelijk draagt voor het gebruik van onze producten.

VERZA­K­INGSRECHT
Art. 4
De verza­k­ing­ster­mijn bedraagt 7 werkda­gen en loopt vanaf de dag na de dag van de lev­er­ing van het prod­uct. Bij bestelling van goed­eren op maat kan u geen beroep doen op het verzakingsrecht.

BETAL­ING
Art. 5
Betal­ing gebeurt eventueel elek­tro­n­isch via krediet/​debet kaart of via over­schri­jv­ing. Elke bestelling is onmid­del­lijk betaal­baar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betal­ing via over­schri­jv­ing ont­vangt u de bestelde pro­ducten pas na ont­vangst van de ver­schuldigde som.

UITVO­ER­ING
Art. 6
De uitvo­er­ing van de overeenkomst gebeurt nor­maler­wijs vol­gens de aangegeven ter­mijn na ont­vangst van de betal­ing. Deze ter­mijn is afhanke­lijk van onze voor­raad. Bestellin­gen op maat gebeuren nor­maler­wijs ook vol­gens de aangegeven /​overeengekomen ter­mijn. Doch enige ver­trag­ing in de uitvo­er­ing geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

GESCHILLEN
Art. 7
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst wor­den beheerst door het Bel­gisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Recht­bank van het Arrondisse­ment Brus­sel — Halle – Vil­vo­orde bevoegd.

BIND­ING
Art. 8
Bij elke elek­tro­n­is­che bestelling van pro­ducten verk­laart de klant uit­drukke­lijk akko­ord te zijn met deze algemene voor­waar­den door het aan­vinken van de check­box . Een elek­tro­n­is­che bestelling zon­der deze akko­ord­verk­lar­ing is, behoudens bedrog, tech­nisch onmo­gelijk zodat deze voor­waar­den steeds bindend zijn in hoofde van de klant.