Van Gael

Lamp Stu­dio

Bel­gium

Winkelwagen
Sum total: 0.00 EUR
Go to cart
 • Project extinguisher

  Van Gael maakt uit­zon­der­lijke en unieke ver­licht­ingstoestellen.
  Velen zijn „one of a kind”.
  Wij kiezen dan ook voor een „indus­trial chic” design
  welke een focus­punt in uw huis,
  bar of winkel­ruimte zal zijn.

  Onze ver­licht­ingstoestellen zijn ambachtelijk gemaakt met oog voor kwaliteit.
  Wenst u voor uw huis of zaak een per­soon­lijk design, aarzel dan niet om ons te con­tac­teren.
  Wij werken graag uw droomver­licht­ing voor u uit.

  Veel browse & shopplezier,

  Sandy Van Gael

 • In Balance

  Van Gael maakt uit­zon­der­lijke en unieke ver­licht­ingstoestellen.
  Velen zijn „one of a kind”.
  Wij kiezen dan ook voor een „indus­trial chic” design
  welke een focus­punt in uw huis,
  bar of winkel­ruimte zal zijn.

  Onze ver­licht­ingstoestellen zijn ambachtelijk gemaakt met oog voor kwaliteit.
  Wenst u voor uw huis of zaak een per­soon­lijk design, aarzel dan niet om ons te con­tac­teren.
  Wij werken graag uw droomver­licht­ing voor u uit.

  Veel browse & shopplezier,

  Sandy Van Gael

 • Lightg wiskey

  Van Gael maakt uit­zon­der­lijke en unieke ver­licht­ingstoestellen.
  Velen zijn „one of a kind”.
  Wij kiezen dan ook voor een „indus­trial chic” design
  welke een focus­punt in uw huis,
  bar of winkel­ruimte zal zijn.

  Onze ver­licht­ingstoestellen zijn ambachtelijk gemaakt met oog voor kwaliteit.
  Wenst u voor uw huis of zaak een per­soon­lijk design, aarzel dan niet om ons te con­tac­teren.
  Wij werken graag uw droomver­licht­ing voor u uit.

  Veel browse & shopplezier,

  Sandy Van Gael

 • The Hive

  Van Gael maakt uit­zon­der­lijke en unieke ver­licht­ingstoestellen.
  Velen zijn „one of a kind”.
  Wij kiezen dan ook voor een „indus­trial chic” design
  welke een focus­punt in uw huis,
  bar of winkel­ruimte zal zijn.

  Onze ver­licht­ingstoestellen zijn ambachtelijk gemaakt met oog voor kwaliteit.
  Wenst u voor uw huis of zaak een per­soon­lijk design, aarzel dan niet om ons te con­tac­teren.
  Wij werken graag uw droomver­licht­ing voor u uit.

  Veel browse & shopplezier,

  Sandy Van Gael

Garantievoor­waar­den

De onder­staande bepalin­gen, die de voor­waar­den en de omvang van de presta­ties van onze garantie
beschri­jven, hebben geen invloed op de wet­telijke garantiev­er­plichtin­gen van de verkoper ten aanzien van de con­sument voortvloeiende uit de verkoopovereenkomst in overeen­stem­ming met de bepalin­gen in de Bel­gis­che wet van 1 sep­tem­ber 2004.

VGSo­lu­tions biedt garantie op haar toestellen vol­gens onder­staande voorwaarden:

Par­ti­c­ulieren (privédoeleinden):

 1. De wet­telijke garantie begint te lopen de dag na de lev­er­ing van het goed aan de consument.
 2. Indien het goed defect gaat bin­nen de eerste zes maan­den na de lev­er­ing, wordt veron­der­steld dat het gebrek bestaat sinds de lev­er­ing. De verkoper moet het tegen­deel bewi­jzen indien hij niet akko­ord gaat.
 3. Indien het defect van het goed meer dan zes maan­den na de lev­er­ing wordt vast­gesteld, dan moet u als con­sument bewi­jzen dat het goed niet-​conform was op het moment van de levering.
 4. De totale garanti­eter­mijn bedraagt max­i­mum twee jaar.
  Voor tweede­hands­goed­eren geldt een max­i­mum garanti­eter­mijn 1 jaar.
 5. De garantie is niet van toepass­ing op kwets­bare onderde­len (bv. glas, kun­st­stof, rub­ber, gloeil­am­pen, led lam­pen; EL –kabel, CCFL – lam­pen…), defecten ontstaan door onzorgvuldig gebruik of onbeduidende afwijkin­gen die niet rel­e­vant zijn voor het gebruik van het toes­tel. Defecten ten gevolge van hard­handig, foutief of ono­ordeelkundig gebruik vallen niet onder enige garantie.
  Verder behelst de garantie geen trans­ports­chade die buiten de ver­ant­wo­ordelijkheid van VGSo­lu­tions is ontstaan, schade door natu­urlijke sli­j­tage, ver­keerd gebruik, gebrekkig onder­houd, het niet in acht nemen van de gebruiks– of mon­tageaan­wi­jzin­gen of schade veroorza­akt door veran­derin­gen of reparaties door de con­sument of der­den.
  De garantie is niet van toepass­ing op het ontstaan van patina op met­alen onderde­len daar dit een natu­urlijk pro­ces is dat bij­draagt aan de authen­ticiteit van het product.
 6. De garantie geldt even­min voor schade veroorza­akt door:
  • een ver­keerde elek­trische aansluiting
  • indien het toes­tel gebruikt wordt waar­voor het niet voorzien is
  • con­tact met agressieve stoffen.
 7. De garantie veron­der­stelt een kosteloze her­stelling, d.w.z. door het toes­tel te her­stellen of door het ver­van­gen van onderde­len naar goed­dunken van VGSo­lu­tions. Presta­ties in het kader van de garantie kun­nen alleen uit­gevo­erd wor­den op ver­toon van het aankoop­be­wijs (met aankoop– en/​of lev­er­ings­da­tum).
  Ver­van­gen onderde­len en omgewis­selde toestellen wor­den eigen­dom van VGSolutions.
 8. Indien een her­stelling economisch onver­ant­wo­ord blijkt of onmo­gelijk is, behoudt VGSo­lu­tions zich het recht voor om in de plaats van te her­stellen, een gelijk­waardig ver­vang­toes­tel aan te bieden.
 9. Indien er geen garantie geldt, wor­den de kosten voor her­stelling en andere geleverde presta­ties (bv. trans­port– en con­trolekosten) tegen de geldende tarieven aan de con­sument gefactureerd.
 10. Uit­ge­brei­dere of andere vorderin­gen – in het bij­zon­der inzake het her­stellen van schade dat buiten het toes­tel om is ontstaan – zijn uit­ges­loten van de garantie voor zover de aansprake­lijkheid van VGSo­lu­tions niet wet­telijk vast staat.
 11. Verzend­kosten: De verkoper zal de verzend­kosten terug­be­talen van zodra vast staat dat de her­stelling onder de garantiebepalin­gen valt. Doch enkel indien de koper nog steeds in het­zelfde land woont.

Pro­fes­sionele gebruiker (beroeps­doelein­den):

Indien u een prod­uct heeft gekocht in het kader van uw pro­fes­sionele activiteit (fac­tuur met btw-​nummer), kunt u geni­eten van onze com­mer­ciële garantie. Deze bepaalt:

 1. De garantievoor­waar­den komen gro­ten­deels overeen met de garantiebepalin­gen voor particulieren.
 2. De totale garanti­eter­mijn bedraagt echter max­i­mum één jaar
 3. De verzend­kosten zijn ten laste van de koper.

Bijkomende dien­sten:

Onze klanten­di­enst staat ook ter beschikking na het ver­strijken van de garantie.